عنوان :” مطالعه استحکام پیوند فلزات سنگین و مخمر ساکارومایسس ­سرویزیه در محیط شبیه سازی معده و روده و بررسی مدل های سنتیکی و ایزوترم جذب”

ارائه دهنده : جلسه دفاع پایان نامه خانم راضیه سادات میر مهدی- کارشناسی ارشد صنایع غذایی
چکیده پایان نامه خانم راضیه سادات میر مهدی

فهرست