مراسم تودیع و معارفه

مراسم معارفه خانم دکتردلارام قدسی، مسئول جدید اموربین الملل انستیتو و دانشکده و تودیع و تقدیر از زحمات خانم مینا اسماعیلی، با حضوراعضای هیات رییسه در دفتر ریاست برگزار شد.
همچنین در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات 9 ساله خانم دکتر کیانوش خسروی، طی حکمی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری، خانم مینا اسماعیلی به سمت دبیرشورای انتشارات انستیتو منصوب شدند.

فهرست