سرکار خانم دکتر مریم رحمتی – روانشناس بالینی
روزهای یک شنبه  و سه شنبه –  از ساعت 8 الی 14

.

.

جناب آقای علی وفایی- روانشناس بالینی
روزهای شنبه – از 8 الی 14

.

.

چنانچه دانشجویان در خصوص مشاوره تحصیلی ، خانوادگی و اجتماعی نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند به خانم دکتر رحمتی و آقای وفایی مراجعه کنند.
دانشجویان برای دریافت وقت ملاقات می توانند به خانم میرصادقی – واحد امور دانشجویی مراجعه کنند.

فهرست