چشم انداز

ارتقاء سطح سلامت تغذیه‌ای جامعه و امنیت غذایی

رسالت

 • کمک و نظارت در تدوین سیاست‌های پژوهشی انستیتو با در نظر گرفتن نیازها و اولویت‌های پژوهشی کشور در زمینه غذا و تغذیه و با توجه به امکانات مالی، اداری و نیروی انسانی پژوهشی انستیتو
 • بالا بردن توانایی پژوهشی انستیتو از راه افزایش توان پژوهشی پژوهشگران
 • توسعه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و فراهم آوردن امکان فعالیت‌های میدانی
 • مشارکت در تهیه اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های کشوری در زمینه غذا و تغذیه به ویژه پژوهش‌های مربوطه، در رابطه با برنامه‌ریزی‌های بخشی وزارتخانه‌های مربوط
 • گسترش ارتباطات با سازمان؛ها و مؤسسات پژوهشی و اجرایی داخلی به منظور شناسایی انستیتو، اجرای طرح‌های مشترک و ایجاد هماهنگی‌های لازم
 • گسترش ارتباطات با سازمان‌ها و مؤسسات پژوهشی و اجرایی خارجی و بین‌المللی به منظور شناسایی انستیتو، استفاده از نتایج تحقیقات و انتشارات آنها و اجرای طرح‌های مشترک
 • کمک در فراهم آوردن زمینه برای استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور
 • بالا بردن توان خدمت دهی کتابخانه انستیتو به پژوهشگران
 • شناساندن انستیتو و فعالیتهای آن به جامعه با همکاری دفتر ریاست و روابط عمومی
 • شناسایی و تشویق پژوهشگران توانا و فراهم آوردن زمینه لازم جهت استفاده از خدمات تخصصی آنها
 • تهیه گزارش و آمار مرتبط با فعالیت های پژوهشی برای ارائه به شورای عالی غذا و تغذیه و سازمان های مرتبط
 • تهیه سند ملی فرابخشی توسعه امنیت غذا و تغذیه

دکتر آزیتا حکمت دوست
استاد، پزشک، دکترای تخصصی علوم تغذیه
a_hekmat2000@yahoo.com
Dr.hekmatdoost.cv

فهرست