معرفی کتاب برنامه های تغذیه جامعه در نظام سلامت جامعه ایران

در مقدمه کتاب مذکور آمده است؛ در دهه های اخیر با گسترش شواهد تجربی و علمی، نقش تغذیه در سلامت و افزایش کارایی انسان و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی روشن تر شده و مورد تایید قرار گرفته است.
نیروی کار سالم و دارای تغذیه مناسب، پیش نیاز توسعه پایدار است و در عین حال، تامین سلامت تغذیه‌ای یک جامعه نتیجه عملکرد بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و کارایی در تخصیص منابع ملی است.اما صرفا اتکا بر رشد اقتصادی برای حل مشکلات تغذیه‌ای به زمان نیاز دارد.

https://www.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=518&fkeyid=&siteid=518&pageid=45170&newsview=116755

 

فهرست