1. واحد فناوری اطلاعات و سایت رایانه ای

دکتر محسن مسلمی فر
دکترای فناوری اطلاعات
رئیس

مونا حیدری
کارشناس

زهرا رحیم زاده
کارشناس

فهرست