پیام های بهداشتی:

 

# در مکان های شلوغ و حمل و نقل عمومی، از دست زدن به چشم و دهان خود خودداری کنید و پس از دست زدن به وسایل در اولین فرصت نسبت به شستشوی بهداشتی دست، اقدام شود.

#  در روزهای اول بیماری کرونا، ضمن استراحت در منزل، از حضور در اماکن پرتردد در سطح شهر پرهیز کنید.

#  فاصله ایمن را در اجتماعات حفظ کنید. اگر فاصله شما با فردی که عطسه و سرفه می کند نزدیک باشد، ممکن است قطرک های حاوی ویروس کووید-19 را استنشاق کنید.

فهرست