1. گروه تحقیقات تغذیه

چشم‌انداز

بالاترین مرجع علمی در سطح ملی و منطقه‌ای برای تامین شواهد علمی و به‌روز برای شناسایی و حل مشکلات تغذیه‌ای جامعه به‌ویژه در زمینۀ ریشه‌کنی سوءتغذیه و گرسنگی پنهان و کاهش بار بیماری‌های وابسته به تغذیۀ جامعه با رویکرد پژوهش‌‌محور و آموزش و تربیت متخصصان تراز نخست در حوزۀ پژوهش و راهبری تغذیه‌ای

رسالت

تامین اطلاعات و شواهد مبتنی بر پژوهش در راستای شناسایی، تحلیل و ارائۀ راه‌کارهای مناسب به مسؤلان و سیاستگذاران  امر غذا و تغذیۀ کشور برای دستیابی به  اهداف توسعۀ پایدار به ویژه در زمینۀ امنیت غذا و تغذیه از طریق:

  • بررسی و رصد روند تغییرات وضعیت تغذیه و الگوی مصرف مواد غذایی در گروه‌های مختلف مردم
  • تدوین، تعدیل و به‌روز رسانی جدول ترکیبات مواد غذایی و ارزش تغذیه‌ای غذاهای ایرانی
  • استاندارد کردن روش‌های ارزیابی وضعیت تغذیه و اعتبار سنجی آن‌ها
  • مطالعات اپیدمیولوژیک تغذیه جهت تعیین بارِ عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر وابسته به غذا و تغذیه
  • مطالعات آزمایشگاهی وضعیت تغذیه با تاکید بر وضعیت ریز مغذی‌ها و شیوه‌های مناسب و کارآمد مداخلات تغذیه‌ای برای بهبود وضعیت تغذیه (به ویژه ریزمغذی‌ها) در جامعه
  • ارتقاء و ترویج دانش، فرهنگ و سواد غذا و تغذیه در جامعه
  • کاربردی کردن دانش تغذیه در زمینه برنامه ریزی، مدیریت، ارائه و ارزشیابی خدمات تغذیه‌ای گروهی در مراکزی همچون مدارس، ادارات، کارخانه‌ها و دیگر مؤسسه‌ها
  • یکپارچه‌سازی پژوهش‌های غذا و تغذیه در کشور

تلفن مستقیم:22357486

دکتر بهاره نیکویه
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
مدیر گروه
nikooyeh11024@yahoo.com
Dr. nikooyeh. cv

دکتر تیرنگ رضا نیستانی
استاد، دکترای تخصصی علوم تغذیه
مدیر آزمایشگاه پژوهش‌های تغذیه‌ای
neytr@yahoo.com
Dr.neyestani. cv

دکتر مرتضی عبداللهی

دانشیار، پزشک، بهداشت عمومی
morabd@yahoo.com

دکتر مریم امینی

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
maramin2002@yahoo.com
Dr. Amini. cv

دکتر سمیرا ربیعی

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
samirarabiei@yahoo.com
Dr. Rabiei. cv

دکتر دل آرام قدسی

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
delaramghodsi@yahoo.com
Dr. Ghodsi. cv

دکتر زهرا یاری

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Zahrayari_nut@yahoo.com
Dr. Yari. cv

آناهیتا هوشیار راد

مربی، کارشناس ارشد علوم تغذیه
anahrad@yahoo.com

مینا اسماعیلی

مربی، کارشناس ارشد علوم تغذیه
mina_esmaeili@yahoo.com

دکتر حمید راسخی

دکترای تخصصی علوم تغذیه
rasekhi.h@gmail.com

دکتر سمیرا ابراهیم اف

دکترای تخصصی علوم تغذیه
ebrahimof@yahoo.com
Dr. Ebrahimof. cv

ایمان خسروشاهی

کارشناس

میترا ابتهی

کارشناس

علی کلایی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

ملیحه زاهدی راد

کارشناس آزمایشگاه

مرجان ریسمانچی

کارشناس آزمایشگاه

فاطمه ذاکریی آهویی

مسئول دفتر

هوتن یزدانی

کارشناس آزمایشگاه

فهرست