فرزانه شهراز
سرپرست اجرایی آزمایشگاه

آزمایشگاه آموزشی- تجزیه مواد غذایی

 • زهرا اخوان
 • عرفان شهبازی
 • سامان میلانی زاده
 •  نرگس مهدی عراقی

آزمایشگاه آموزشی- شیمی عمومی و آلی

 • فاطمه احسانی
 • همایون رئوفی
 • مجید مهری

آزمایشگاه آموزشی- بیوشیمی

 • حسن خسروانی
 • مرسده معصومی

آزمایشگاه آموزشی- کنترل کیفی مواد غذایی

 • زهرا اخوان
 • عرفان شهبازی
 • سامان میلانی زاده
 •  نرگس مهدی عراقی

 آزمایشگاه آموزشی-  میکروب­شناسی مواد غذایی

 • اعظم غیاث یگانه
 • منیژه کامران
 • فاطمه پرتو آذر
 • فروه رضوان

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی تغذیه- بیوشیمی و کشت سلول

 • الهه تاج الدین

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی- شیمی، میکروب­شناسی، کروماتوگرافی

 • مهرنوش شهدوست خانی

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی تغذیه- حیوانات آزمایشگاهی

فهرست