الهه تاج الدین
سرپرست اجرایی آزمایشگاه

آزمایشگاه آموزشی- تجزیه مواد غذایی – کنترل کیفی

 • زهرا اخوان
 • سامان میلانی زاده

آزمایشگاه آموزشی- شیمی عمومی و آلی

 • مجید مهری
 • محدثه نجفی

آزمایشگاه آموزشی- بیوشیمی

 • حسن خسروانی

 آزمایشگاه آموزشی-  میکروب­شناسی مواد غذایی

 • فرزانه شهراز
 • نرگس مهدی عراقی
 • فاطمه پرتو آذر
 • نفیسه صدر

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی تغذیه- بیوشیمی و کشت سلول

 • الهه تاج الدین

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی- شیمی، میکروب­شناسی، کروماتوگرافی

 • مهرنوش شهدوست خانی

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی تغذیه- حیوانات آزمایشگاهی

 • سامان میلانی زاده
فهرست