1. حوزه ریاست

دکتر سید امیر محمد مرتضویان
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
mortazvin@sbmu.ac.ir
Dr.mortazavian.cv

علی پایکار

مدیر حوزه ریاست

دکترحسن میرزاپور

مشاور انستیتو

ساناز صدیق

مسئول دفتر

فهرست