آزمایشگاه پژوهشی تحقیقات تغذیه

  • دکتر تیرنگ رضا نیستانی (مدیر آزمایشگاه)
  • علی کلایی
  • ملیحه زاهدی
  • مرجان ریسمانچی
  • هوتن یزدانی

آزمایشگاه پژوهشی شیمی مواد غذایی

  • دکتر مریم بیاناتی (مدیر آزمایشگاه)
  • المیرا دانایی

آزمایشگاه پژوهشی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی

  • دکتر نسرین حاج سیدجوادی
  • پالیز کوهی کمالی

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی – بافت شناسی

  • نیلوفر خلج

فهرست