آگهی مزایده اجاره ملک

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده جهت اجاره مکان آشپزخانه خود اقدام نماید، لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مزایده یاد شده، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1401/9/30  به آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک 7 ، به حراست این انستیتو به صورت مکتوب در پاکت سربسته ارسال فرمایید. مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر با شماره 22357485 (خانم غفاری) تماس حاصل فرمایید.

 

فهرست