آگهی مزایده اجاره مکان آشپزخانه

انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده جهت اجاره مکان آشپزخانه خود اقدام نماید، لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مزایده یاد شده، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1402/4/2 به آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک 7 ، برای حراست این دانشکده به صورت مکتوب در پاکت سربسته ارسال فرمایید. مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر با شماره 22376417 (معاونت پشتیبانی) تماس حاصل فرمایید.

فهرست