آگهی مزایده کارگاه شماره 4

انستیتو در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده جهت اجاره مکان کارگاه شماره 4 خود اقدام نماید، لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مزایده یاد شده، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1402/8/26 به آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک ۷ ، برای حراست این دانشکده به صورت مکتوب در پاکت سربسته ارسال فرمایید. مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر با شماره ۲۲۳۷۶۴۱۷ (معاونت پشتیبانی) تماس حاصل فرمایید.

فهرست