آگهی مناقصه تاسیسات

انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه جهت انجام امور نگهداری، راهبری، سرویس و تعمیر کلیه تاسیسات خود اقدام نماید، لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مناقصه یاد شده، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1402/2/5 به آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک 7 ، برای حراست این دانشکده به صورت مکتوب در پاکت سربسته ارسال فرمایید. مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر با شماره 22376417 (معاونت پشتیبانی) تماس حاصل فرمایید.

مطالب مشابه

فهرست