آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه جهت ایاب و ذهاب کارکنان خود اقدام نماید، لذا در صورت تمایل جهت شرکت در مناقصه یاد شده، نرخ پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۹ به آدرس: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید حافظی، پلاک ۷ ، برای حراست این دانشکده به صورت مکتوب در پاکت سربسته ارسال فرمایید. مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر و دریافت شرایط اختصاصی با شماره ۲۲۳۷۶۴۱۷ (مدیر اداری) تماس حاصل فرمایید.

فهرست