آیا مصرف اسیدهای چرب  با خطر ابتلا به سرطان پروستات ارتباط دارد؟

 

سرطان پروستات دومین سرطان شایع در بین مردان می باشد. شیوع پیش رونده ی بیماری‌های مزمن و بار اقتصادی ناشی از آنها اهمیت شناسایی و تعدیل عوامل خطر آن را روشن می سازد. عوامل مختلفی از جمله عوامل ژنتیکی و محیطی می توانند بر بروز سرطان پروستات تاثیرگذار باشند. در بین عوامل محیطی، نقش رژیم غذایی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. مطالعات اپیدمیولوژیک قبلی نشان داده‌اند که دریافت چربی با بروز سرطان پروستات در ارتباط می‌باشد. لینولئیک اسید فراوان‌ترین اسید چرب غیراشباع در رژیم غذایی می‌باشد و جوانه گندم، روغن ذرت، گردو و کنجد از منابع خوب این اسیدچرب هستند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که دریافت بالای لینولئیک اسید باعث کاهش سطوح LDL کلسترول، افزایش حساسیت به انسولین و کاهش خطر فشار خون شده است  با این وجود، یافته ها در زمینه ارتباط دریافت لینولئیک اسید با خطر سرطان پروستات متناقض می‌باشد.  در مطالعه ای که توسط دکتر حمید راسخی و همکاران ایشان در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ ای و صنایغ غذایی کشور به روش مرور نظام مند و فراتحلیل انجام گرفت مشخص شد که سطوح بالاتر بافتی لینولئیک اسید با کاهش خطر سرطان پروستات  مرتبط است، به طوری که در تجزیه و تحلیل دوز-پاسخ، هر 5٪ افزایش در سطح لینولئیک اسید با 14 درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات همراه بوده است. این یافته ها از ارتباط محافظتی بین سطوح بافتی لینولئیک اسید و خطر سرطان پروستات در مردان حمایت می‌کند.

 

فهرست