اجرای طرح ملی استانداردسازی و معرفی غذاهای بومی ایرانی توسط انستیتو

اجرای طرح ملی و فاخر «استاندارد سازی و ترویج غذاهای بومی ایران» از طریق دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران، به انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور سپرده شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، پیرو تفاهم نامه دانشگاه با یونسکو طرح ملی و فاخر «استانداردسازی و ترویج غذاهای بومی ایران» از طریق دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران، به انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور سپرده شد.

در نامه کمیسیون ملی یونسکو-ایران آمده است:

“با توجه به اهمیت موضوع برندسازی فرهنگی غذا، در گفتمان سازی و معرفی ایران و نیز ضرورت سیاستگذاری در جهت ترویج غذای ایرانی، امید است با اقدام فوری آن، انستیتو در جهت اجرای طرح «استاندادسازی و ترویج غذاهای بومی ایران» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو ایران اطلس جامع فاخر و شایسته‌ای از غذاهای ایرانی تهیه شود تا از طریق نشر آن به عنوان یکی از نقاط اتصال بین فرهنگ ها، فرهنگ غنی ایران در حوزه غذا به جهان معرفی شود.”

 

 

https://sbmu.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

فهرست