ارائه برنامه های فن آوری انستیتو در جلسه روسای بیمارستان های دانشگاه

 

رییس انستیتو و مدیر فن آوری با شرکت در جلسه روسای بیمارستان ها راهبردهای فن آوری انستیتو تغذیه را در حوزه غذا و تولید مواد غذایی بیمارستانی ارائه کردند و تبادل نظر در خصوص همکاری ها و پشتیبانی های مشترک صورت گرفت.

فهرست