ارتقای مرتبه علمی خانم دکتر گلبن سهراب

ارتقای رتبه علمی دکتر گلبن سهراب به دانشیاری را تبریک عرض می نمائیم و از خداوند متعال آرزوی درجات علمی و معنوی بالاتر را برای ایشان آرزومندیم.

دکترگلبن سهراب دارای دکتری تخصصی تغذیه بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است.

وی که در سال 1393 به کسوت هیئت علمی دانشگاه درآمد در این نشست از رتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

از مهمترین سوابق علمی و اجرایی وی می توان به چاپ مقالات متعدد، رتبه یک کشور آزمون کارشناسی ارشد، نفر اول ورودی مقطع دکترا، مدیر EDO دانشکده علوم تغذیه، دبیر اعتباربخشی دانشکده علوم تغذیه، مسئول راه اندازی کارشناسی ارشد تغذیه، عضو کمیته اعتباربخشی کارشناسی ارشد علوم تغذیه و تغذیه بالینی اشاره کرد.

فهرست