استاد دانشکده تغذیه، دانشمند برتر کشور شد

دکتر سیدهدایت حسینی عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی در مراسم روز جهانی ایمنی غذا از طرف رییس سازمان غذا و دارو به عنوان دانشمند برتر کشور در علوم ایمنی مواد و صنایع غذایی انتخاب شد.

 

به گزارش روابط عمومی، دکتر سید هدایت حسینی عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در مراسم روز جهانی ایمنی غذا که در وزارت بهداشت برگزار شد، از طرف رییس سازمان غذا و دارو به عنوان دانشمند برتر کشور در علوم ایمنی مواد و صنایع غذایی انتخاب و تقدیر شد.

https://sbmu.ac.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

فهرست