اطلاعیه مرکز رشد و نوآوری

کلیه واحدهای فناور متقاضی استقرار ( دفتر) در مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فایل پذیرش را از وب سایت انستیتو و آدرس https://nnftri.ac.ir/demo بخش مرکز رشد و نوآوری دانلود و حداکثر تا تاریخ 1400/12/21به ایمیل roshd.noavari@gmail.com ارسال نمایند.

فهرست