امر به معروف و نهی از منکر

با حکمت و اندرز نیکو به راه پرودگارت دعوت کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست