انتصاب مدیر روابط بین الملل انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

دکتر جلال­الدین میرزای رزاز سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با صدور حکمی مینا اسماعیلی را به عنوان مدیر روابط بین ­الملل انستیتو تحقیقات تغذیه و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در حکم صادره آمده است: با توجه به سوابق ارزنده و شایستگی سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر روابط بین­ الملل انستیتو و دانشکده منصوب می­شوید تا با استعانت از خداوند متعال نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید. در ادامه این حکم آمده است: با برقراری ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و نیز بهره برداری از پتانسیل­های موجود در انستیتو و دانشکده در جهت ارتقاء اهداف سازمانی مجموعه موفق باشید.

فهرست