انتصاب معاونین انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

طی حکمی از سوی دکتر سید امیر محمد مرتضویان سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، معاونین انستیتو و دانشکده منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر مرتضویان در احکامی جداگانه دکتر وحید مفید عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی را به عنوان سرپرست توسعه مدیریت و منابع انستیتو و دانشکده، خانم دکتر آزیتا حکمت­ دوست­ استاد گروه آموزشی تغذیه بالینی به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری انستیتو و دانشکده، دکتر مهرداد محمدی عضو هیات علمی گروه تحقیقات صنایع غذایی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی­ و­ فرهنگی انستیتو و دانشکده، فریبا اسدی به عنوان مدیر روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و دکتر مرتضی عبداللهی دانشیار گروه تحقیقات تغذیه به عنوان مشاور سرپرست حوزه تحقیقات و فناوری انستیتو و دانشکده منصوب کردند.

شایان ذکراست، در این مراسم از زحمات معاونین و مدیران سابق انستیتو و دانشکده تشکر و تقدیر به عمل آمد.

فهرست