انجام مرحله اول طرح ملی بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار وفرد در کشور

دکتر هدایت حسینی رییس انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی کشور اجرای مرحله اول طرح ملی بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی را اعلام کرد.

دکتر حسینی گفت: در راستای اجرای طرح ملی بررسی مصرف کارگروه های متعدد اجرایی و فنی با هدف تسهیل و برنامه ریزی مراحل مختلف انجام طرح شامل کارگروه برگزاری کارگاه های ستادی و کشوری، کارگروه تدوین دستورالعمل و پرسشنامه جمعیت شناختی، اقتصادی اجتماعی و تن سنجی، کارگروه تدوین پرسشنامه های مصرف خانوار و فرد، کارگروه نظارت و پایش، کارگروه کنترل کیفی، کارگروه آموزش تشکیل وفعالیت خود آغازکرد. به منظور هماهنگی و به روز کردن اجرای طرح مذکور با طرحهای مشابه در دنیا از مشاورین سازمان جهانی بهداشت استفاده شد که کارگاه سه روزه بررسی مصرف ومدیریت داده ها باحضور مشاور سازمان جهانی بهداشت تشگیل شد. وادامه کارگاهها در سه نوبت با موضوعات آموزش آموزش گران،ناظران ستادی و ذینفعان در سراسر کشور انجام شد. وبرای پایش و ارزیابی عملیات میدانی جلسات متعدد ویدئو کنفرانس و وبینار با کارشناسان و رابطان دانشگاهی در سراسر کشور برگزار شد. در ضمن به صورت همزمان اطلاع رسانی از طریق پخش تیزر های تبلیغاتی ومصاحبه در برنامه های تلویزیونی و رادیویی واطلاع رسانی در شبکه های مجازی انجام شد.

هدایت حسینی با اشاره به اجرای طرح بررسی مصرف در دو مرحله گفت: مرحله اول انجام طرح در سراسر کشور در حال انجام است. در این مرحله کارشناسان تغذیه با مراجعه به درب منازل اطلاعات دموگرافیک، تن سنجی و مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی از طریق مصاحبه جمع آوری وبرای تجزیه وتحلیل به انستیتو ارسال خواهند کرد

 

فهرست