انسان های بزرگ برای همیشه جاویدان می مانند

در هنگام ایثار است که گوهر کریمان نمایان می شود یاد و خاطر آتش نشانان فداکار گرامی باد

فهرست