1. اولویت های پژوهشی

برنامه ­های پژوهشی ملّی در انستیتو تحقیقات تغذیه ­ای و صنایع غذایی کشور

  • بر اساس اهداف و رسالت ها، فعالیت های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در پنچ برنامه قرار خواهند گرفت:
  • برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه
  • برنامه ملی ارزیابی الگوی مصرف مواد غذایی و امنیت غذایی خانوار
  • برنامه ملی جدول ترکیبات مواد غذایی
  • برنامه ملی ایمنی مواد غذایی
  • برنامه ملی مطالعات تغذیه و بیماری ها
  • برنامه ملی تحلیل و ارزشیابی سیاست های غذا و تغذیه
فهرست