برنامه ­های پژوهشی ملّی در انستیتو تحقیقات تغذیه ­ای و صنایع غذایی کشور

 

بر اساس اهداف و رسالت ها، فعالیت های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در شش برنامه قرار خواهند گرفت:

 • برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه
 • برنامه ملی ارزیابی الگوی مصرف مواد غذایی و امنیت غذایی خانوار
 • برنامه ملی جدول ترکیبات مواد غذایی
 • برنامه ملی ایمنی مواد غذایی
 • برنامه ملی مطالعات تغذیه و بیماری ها
 • برنامه ملی تحلیل و ارزشیابی سیاست های غذا و تغذیه

برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه

این برنامه شامل مکانیسم هایی است برای تامین داده ها و تبدیل آنها به راهکار در جهت بهبود سلامت تغذیه زیرگروه های مختلف جامعه. به این منظور پروژه های مرتبط با این برنامه در چهار محور قرار خواهند گرفت: تلفیق و تحلیل داده های موجود ملی، مطالعات میدانی دوره ای، مدلسازی برای طراحی مداخلات تغذیه ای و ارزشیابی مداخلات جاری.

هدف اصلی این برنامه تامین داده در همه بخش های سیستم غذایی اعم از محیط های غذایی، تامین غذا، دسترسی به آن و اثر آنها بر پیامدهای تغذیه ای (ریزمغذی، تن سنجی، امنیت غذایی،…) است.

برنامه ملی ارزیابی الگوی مصرف مواد غذایی و امنیت غذایی خانوار

هدف از این برنامه ارزیابی وضعیت الگوی مصرف مواد غذایی در جامعه ایرانی و رصد تغییرات آن و عوامل تاثیر گذار بر آن است. پروژه های اصلی این برنامه عبارتند از:

 • مطالعات ملی پایش مصرف غذا
 • سبد مطلوب
 • رهنمودهای غذایی،
 • فرهنگ سواد غذا و تغذیه،
 • ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت غذا و تغذیه و سیاستهای مرتبط
 • تبیین و تحلیل نظام غذا و تغذیه و پایداری آن.

برنامه ملی جدول ترکیبات مواد غذایی

تهیه جدول ترکیبات مواد غذایی شامل درشت و ریز مغذیها و همچنین ارزیابی آلاینده های غذایی در این برنامه قرار خواهند گرفت. این برنامه شامل پروژه های زیر می­باشد:

 • گروه های غذایی و غذاهای مخلوط خواهد بود و بخش گروه های غذایی نیز شامل زیرگروه هایی مانند شیر و فراورده های لبنی، میوه و سبزی، گوشت و فراورده های گوشتی، نان و غلات و فراورده های شیرینی خواهد بود. ترکیب غذاهای مخلوط و بومی: تعیین درشت و ریز مغذی ها به تفکیک سهم (سروینگ)ها و دستور پخت (recipe) آنها

برنامه ملی ایمنی غذایی

هدف این برنامه ارزیابی وضعیت ایمنی غذایی و روش های ارتقا آن است. این برنامه در دو بخش ارزیابی خطر در مواد غذایی و مطالعه رژیم کل خواهد بود.

 برنامه ملی مطالعات تغذیه و بیماری ها

هدف این برنامه ارزیابی ارتباط تغذیه و بیماری ها و تعیین اثربخشی مداخلات تغذیه ای در پیشگیری یا مدیریت آنهاست. پروژه­های اصلی این برنامه عبارتند از:

 • مطالعات تغذیه و بیماری های واگیر
 • مطالعات تغذیه و بیماری های غیرواگیر
 • مطالعات سیاستگذاری و برنامه ریزی برای پیشگیری و مدیریت تغذیه ای بیماری ها

 

برنامه ملی تحلیل و ارزشیابی سیاست های غذا و تغذیه

سیاست های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه در این برنامه تبیین، تحلیل و ارزشیابی خواهند شد. سیاست های مورد نظر در این برنامه در چهار حوزه خواهند بود:

 • تحلیل اسناد بالادستی و نقشه جامع ملی کشور در برنامه پنج ساله از منظر تغذیه
 • مطالعات سیاستگذاری و برنامه ریزی برای پیشگیری و مدیریت بیماری ها
 • تحلیل و ارتقا سیاست های ایمنی غذا
 • ارزیابی و تحلیل وضعیت امنیت غذا و تغذیه و سیاست های مرتبط
فهرست