اولین شبکه ی تلویزیونی اینترنتی تخصصی غذا و تغذیه کشور

به همت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور راه اندازی شبکه تلویزیونی اینترنتی در حوزه غذا و تغذیه آغاز گردید.

فهرست