بازدید دانشجویان صنایع غذایی دانشکده از مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران

در تاریخ 13 آذر ماه 1402 جمعی از دانشجویان دکترا رشته صنایع غذایی دانشکده، همراه با رییس دانشکده و مدیر آموزش از مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران، به عنوان مرکز مادر و مرجع مرتبط در کشور بازدید کردند. در این برنامه دکتر موسوی موحدی، رییس مرکز و استاد فرزانه و یکتای ملی و چهره بین المللی، در خصوص رسالت های دانشگاه، اخلاق حرفه ای، نقشه راه دانشجویان و ارتباط رشته بیوشیمی با تغذیه و صنایع غذایی ایراد سخن داشتند و به بحث و تبادل نظر با دانشجویان پرداختند.

در پایان، از آزمایشگاه های مجموعه که نخستین آزمایشگاه های احداث شده مربوط به رشته های یاد شده در ایران بوده اند بازدید به عمل آمد.

 

فهرست