بازدید معاون بهداشتی دانشگاه از انستیتوتحقیقات تغذیه وصنایع غذایی

 

نشست مشترک معاون بهداشتی دانشگاه دکتر عرشی به همراه دکتر ترکمن نژاد مدیر مرکز بهداشت شمال، دکتر فریدونفر مدیر مرکز بهداشت شرق، دکترعموزاده مدیر مرکز بهداشت شمیرانات ودکترحسینی رییس انستیتو و دکتر عبداللهی رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه و مدیران وکارشناسان معاونت بهداشتی و انستیتو روز دوشنبه 2/2/98 در انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی کشور برگزار شد. در این جلسه که با محوریت بررسی پایلوت شهرستان دماوند بعنوان الگوی کشوری کاهش بیماری های غیر واگیر برگزار شد، دکترعرشی در مورد ارتقاء سلامت جامعه به عنوان مهمترین هدف بهداشت گفت: تغذیه به عنوان رکن مهم حفظ و ارتقاء سلامت وپیشگیری از بیماریها نقش مهمی در سیستم بهداشتی کشور دارد به همین جهت آگاهی حوزه بهداشت نسبت به طرحهای پژوهشی وتحقیقات اجرا شده درانستیتو ضروری است همچنین هم راستا بودن فعالیتهای پژوهشی انستیتو و بهداشت در جهت حفظ و ارتقاء امنیت غذایی وایمنی غذایی جامعه مهم است.

معاون بهداشتی دانشگاه دماوند را به عنوان مرکز جامع سلامت در حوزه بیماری های غیر واگیر معرفی کرد وگفت: این مرکز پتانسیل انجام پروژه های تغذیه ای را برای ارتقاء سلامت جامعه دارد

در ادامه پس از گزارش مدیران مراکز بهداشت در مورد امنیت و ایمنی غذایی دکتر حسینی رییس انستیتو گفت: انتظار میرود طرحهای پژوهشی دانشگاه در راستای حل مشکلات مربوط به سلامتی باشد وامیدوارم که همکاری بین انستیتو وبهداشت بتواند گام موثری در ارتقاء امنیت وایمنی غذایی وسلامت جامعه بردارد.

دکتر حسینی ضمن اشاره به برنامه های در حال اجرای انستیتو گفت:برای کاربردی شدن نتایج تحقیقات مرکز رشد انستیتو راه اندازی شده که علاوه بر تولید محصولات سلامت محور، خدمات مشاوره ای تغذیه هم ارائه می کند.

در نهایت مقرر شد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه، انستیتو و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت همکاری مشترک در راستای کاهش بار بیماری های غیرواگیر در شهر دماوند بهنوان یک الگوی کشوری اجرا شود ونتایج آن در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد

درپایان دکتر عرشی وتیم همراه از آزمایشگاهها وپایلوت پلنت انستیتو بازدید کردند

فهرست