بازدید کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

در تاریخ ٢٩ خرداد ماه سال جاری طی بازدید کارشناسان مدیریت محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه متبوع از مجموعه انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، آخرین وضعیت فرآیند ارزیابی عملکرد سالیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طی بازدید میدانی با همراهی مسئول محترم کارگزینی مجموعه جناب آقای قادری، ضمن گفت و گوی رودر رو با تعدادی از همکاران محترم مجموعه و بررسی دقیق نحوه تکمیل و ارسال فرمها به ارزیاب ها و تایید کنندگان، نظرات و پیشنهادهای همکاران ارجمند نیز  جهت انعکاس به مدیریت محترم توسعه سازمان و تحول اداری در راستای بهبود کیفی فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان اخذ گردید. در این بازدید کارشناسان محترم ضمن تقدیر از دقت و حسن عملکرد مسئولین و همکاران محترم مجموعه و پیشرفت مناسب فاز دوم ارزیابی، از هماهنگی و همکاری ریاست محترم مجموعه و ارزیابی کنندگان و تایید کنندگان نهایی با مسئول محترم ارزیابی عملکرد انستیتو و دانشکده و مناسب بودن روند کلی انجام فرآیند ارزیابی در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانش علوم تغذیه و صنایع غذایی ابراز رضایت و تشکر کردند.

 

فهرست