کارگاه ذهن مشفق زمان 13 مرداد 99

کارگاه ذهن مشفق زمان 13 مرداد 99 ساعت 12-10

با تدریس علی وفایی ( روان شناس مرکز مشاوره )

با رعایت پروتکل های بهداشتی و داشتن ماسک

فهرست