براساس آخرین نتایج انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دریافت مکمل پروبیوتیک به مدت 4 ماه از افزایش سطح سرمی LBP جلوگیری می کند

براساس آخرین نتایج انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دریافت مکمل پروبیوتیک در مقایسه با گروه دارونما به مدت 4 ماه از افزایش سطح سرمی LBPجلوگیری میکند. علاوه بر آن، سبب بهبود سطح سرمی TNF-αو 25-هیدروکسی ویتامین D3 و تسریع کاهش وزن در بیماران تحت جراحی مینی¬بای پس معده میشود. اگر چه، بیشتر اثرات مشاهده شده تا 9 ماه پس از اتمام مداخله باقی نخواهد ماند.

به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، چاقی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در سراسر جهان است که با افزایش خطر بیماری های مزمن نظیر بیماری های قلبی-عروقی، دیابت نوع 2 و برخی از سرطان ها همراه است. افزایش خفیف و مزمن سطح التهابی و استرس اکسیداتیو که از ویژگیهای شناخته شده چاقی می باشد در افزایش خطر بیماریهای همراه با چاقی نقش اساسی دارد.

براساس این گزارش، جراحی باریاتریک به عنوان یک روش موثر در کاهش وزن قابل توجه و ماندگار شناخته شده است. علیرغم، وجود مزایای جراحی باریاتریک، با توجه با اینکه به عنوان روشی تهاجمی نسبت به تغییر شیوه زندگی است، ممکن است با عوارض متعددی همراه باشد. با توجه به آنکه شواهد روزافزون حاکی از آن است که میکروفلور روده در فرایند التهابی نقش دارد و از طرف دیگر جراحی های باریاتریک سبب تغییر بسزایی در میکروفلور روده می شود. این گزارش می افزاید، این احتمال وجود دارد که استفاده از تعدیلکنندههای میکروفلور روده نظیر پروبیوتیکها بتواند برای بیماران تحت جراحی اثرات سودمندی را فراهم آورد.

بنابراین گزارش، این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور همراه با یک دوره 9 ماهه پیگیری بر روی 46 بیمار چاق مفرط کاندیدای عمل جراحی مینی بایپس معده مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در شهر تهران انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده مکمل پروبیوتیک (23 نفر) و گروه دریافت کننده دارونما (23 نفر) تقسیم شدند. به مدت 4 ماه (یک ماه قبل از جراحی تا سه ماه پس از جراحی)، بیماران در گروه دریافت کننده مکمل پروبیوتیک محتوی روزانه یک عدد کپسول مکمل پروبیوتیک حاوی CFU1010 × 6/4 از باکتری¬های سوش های مختلف لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم و استرپتوکوکوس ترموفیلوس و در گروه دریافت¬کننده دارونما روزانه یک عدد کپسول دارونما دریافت کردند. پس از اتمام دوره مداخله بیماران به مدت 9 ماه پیگیری شدند. شایان ذکراست، شاخصهای آنتروپومتریک و غلظت سرمی LBP، مارکرهای التهابی، مالوندی آلدهید (Malondialdehyde: MDA)، شاخص¬های گلیسمیک و سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامینD3 و ویتامین B12 در ماه¬های صفر، 4 و 13 مطالعه اندازه گیری شد.یافته¬ها: دریافت مکمل پروبیوتیک سبب بهبود سطح سرمی LBP (039/0=P)، TNF-α (005/0=P) ، 25-هیدروکسی ویتامینD3 (005/0=P) و کاهش وزن بیشتر (01/0=P) در ماه چهارم مطالعه در مقایسه با گروه دارونما شد. در انتهای دوره پیگیری تنها سطح سرمی TNF-αو MDAدر گروه پروبیوتیک به طور معنی¬داری در مقایسه با گروه دارونما کاهش یافت. تفاوت معنیداری در سطح سرمی شاخصهای گلیسمیک بین دو گروه مشاهده نشد.

همچنین، یک روند دوگانه در غلظت سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D3 در طول این مطالعه مشاهده شد. در انتهای ماه چهارم مطالعه یک افزایش معنیدار در هر دو گروه مشاهده شد (001/>P). در حالی¬که یک کاهش معنی¬دار در غلظت ویتامین Dسرم در انتهای دوره پیگیری مطالعه ملاحظه شد. علاوه بر آن، این افزایش در ماه چهارم و کاهش غلظت در ماه سیزدهم به طور معنیداری در گروه پروبیوتیک بیشتر از گروه دارونما بود (001/0=Pو (001/>Pبه ترتیب). در انتهای دوره پیگیری، سطح سرمی LBPو انسولین در مقایسه با شروع مطالعه بدون تغییر ماند. علاوه بر آن، سطح سرمی IL-6 در گروه پروبیوتیک کاهش معنیداری را در مقایسه با گروه دارونما نشان داد.

براساس این گزارش، مطالعات بیشتر با دوزهای مختلف پروبیوتیک، طول مدت مداخله طولانیتر و در سایر روشهای جراحی باریاتریک جهت تایید اثربخشی آن در بیماران تحت جراحی مورد نیاز است.

این پژوهش با عنوان بررسی اثرات مکمل پروبیوتیک برسطوح سرمی پروتئین باندشونده به لیپوپلی ساکاریدها، عوامل التهابی و برخی موادمغذی در بیماران چاق تحت جراحی مینی بای پس معده توسط زینب مختاری دکتری تغذیه در رشته تحصیلی علوم تغذیه انجام شد.

فهرست