برنامه های وبینارهای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی به همراه ارائه دهندگان و برگزار کنندگان در لینک پیوست تقدیم می گردد.

برنامه وبینارهای دانشکده پرستاری

فهرست