برگزاری آزمون مصاحبه دانشجویان دوره دکترای

برگزاری آزمون مصاحبه دانشجویان دوره دکترای

 

آزمون مصاحبه دانشجویان دوره دکترای دو رشته علوم و صنایع غذایی و ایمنی و بهداشت مواد غذایی در دو روز متوالی18 و 19 مرداد ماه سال جاری از ساعت 8 صبح تا 19 در محل دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.

هیات ممتحنه شامل اساتید  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که در 5 ایستگاه طراحی شده از داوطلبین مصاحبه کردند.

تعداد30 نفر از افرادی که حدنصاب نمره  قبولی در مرحله اول آزمون را کسب کرده بودند برای مصاحبه معرفی شدند که از این تعداد 7 نفر در رشته علوم و صنایع غذایی و 3 نفر در رشته ایمنی و بهداشت مواد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای نیمسال اول 97-96 پذیرفته خواهند شد.

فهرست