برگزاری آزمون مصاحبه پذیرش دانشجویان دوره دکترا

آزمون مصاحبه پذیرش دانشجو ی دوره ی دکترای سال 1397 در رشته های علوم و صنایع غذایی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 97/4/19 و 97/4/20 و سیاست های غذا و تغذیه در روز شنبه 97/4/23 در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.
تعداد 18 داوطلب در رشته علوم و صنایع غذایی ، 20 داوطلب در رشته بهداشت و ایمنی موادغذایی و 12 داوطلب در رشته سیاست های غذا و تغذیه در این مصاحبه شرکت داشتند که در مرحله کتبی، نمره قبولی کسب کرده اند.
این آزمون کشوری بوده و حدود یک سوم از شرکت کنندگان در هر رشته برای دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز پذیرفته خواهند شد.
فهرست