برگزاری جلسه ترجمان دانش در انستیتو

جلسه ای با حضور ریاست، مدیران گروه های پژوهشی و آموزشی، روابط عمومی و ‌سردبیران مجلات انستیتو در دفتر ریاست موسسه تشکیل شد.

دکتر مریم امینی،‌ مدیر واحد ترجمان دانش و آموزش همگانی ضمن بیان گوشه ای از فعالیت های انجام گرفته طی ۶ ماه اخیر توسط این واحد، نتایج  مطالعه ارزیابی وضعیت ترجمان دانش موسسه را ارائه داد. ایشان در ادامه بر اساس نتایج این مطالعه فهرستی از اقدامات و فعالیت های دراولویت برای ارتقاء ترجمان دانش موسسه همراه با معرفی واحدهای مسئول هر اقدام را پیشنهاد داد.

در ادامه، ضمن بیان نقطه نظرها و پیشنهادهای حاضران، مقرر شد جمع بندی اقدامات و فعالیت های پیشنهادی در جلسه یاد شده برای تصویب در شورای پژوهشی انستیتو مطرح شود.

 

فهرست