برگزاری سمینار سواد غذا و تغذیه در انستیتو تحقیقات تغذیه

در روز چهارشنبه 14 آذر سال 1397 سمینار سواد غذا و تغذیه، بمنظور آشنایی ذینفعان آن با نتایج طرح جامع تبیین، ابزارسازی و ارزیابی وضعیت سواد غذا و تغذیه در کودکان و نوجوانان کشور در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غایی کشور با اهداف زیر برگزار شد:

  • معرفی ابزارهای معتبرسازی شده و ارزیابی قابلیت های کاربردی آنها برای پیمایش های علمی سطح ملی،
  • شناسایی وضعیت سواد غذا و تغذیه در دانش آموزان شهر تهران (بعنوان یک مطالعه موردی جامعه شهری)،
  • تحلیل محتوای کتابهای درسی کشور در دبستان ها و دبیرستان ها
  • جمع بندی نیازهای سیاستی و الزامات برنامه ریزی آتی

در این نشست، منتخبی از متخصصان و ذینفعان علمی و اجرایی برجسته از سازمانها و موسسات مختلف آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، دفتر امور حمایتی و توانمند سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مردم نهاد (موسسه پژوهشی کودکان دنیا)، دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی نهضت، بهداشت کمیته امداد خمینی، یونیسف حضور داشتند.

در این چلسه خانم دکتر ناصری معاون پژوهشی انستیتو به نمایندگی از ریاست انستیتو، در سخنان افتتاحیه خود، ضمن اشاره به اهداف نشست گفت: تعامل و هم اندیشی نهادها و سازمانهای مختلف در تبیین نقشه راه و برنامه ریزی راهبردی برنامه های غذا و تغذیه ضروری است. در ادامه خانم دکتر مینایی مدیر پژوهشی دفتر بهبود تغذیه گفت:  ارتقاء سواد غذا و تغذیه در ارتقای سلامت جامعه و تحقق توسعه پایدار نقش موثری دارد. سپس با شروع بخش اصلی برنامه، گزارش جامعی درخصوص مفهوم، ابعاد و اندازه گیری سواد غذا و تغذیه کودکان و نوجوانان کشور و وضعیت موجود و تحلیلی از محتوای کتب درسی ابتدایی و دوره متوسطه از نظر ابعاد و مولفه های سواد غذا و تغذیه ارائه شد. در خاتمه با برگزاری پانل بحث، راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا سطح سواد غذا و تغذیه در دانش آموزان مورد بحث قرار گرفت و موانع موجود توسط شرکت کنندگان تشریح گردید. پیشنهاد شد تا پرسشنامه طراحی شده در این مطالعه برای کاربرد در “طرح ملي نظام مراقبت و پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير از دوران كودكي و نوجواني” (طرح ملی کاسپین) و سایر طرح های ملی غذا و تغذیه مورد ارزیابی قرار گیرد. محتوا ها و برنامه های آموزشی برای ارتقا و بهبود وضعیت سواد غذا و تغذیه با تاکید بر مهارتهای انتخاب و تهیه غذا و قابلیت های نقد و تحلیل اطلاعات مربوط به غذا و تغذیه تهیه و آزمون شود تا بتوانند در اختیار بخش آموزش کشور قرار گیرد. آموزش سواد غذا و تغذیه به سفیران سلامت، برنامه مدارس مروج سلامت، مراقبین سلامت و والدین مورد توجه قرار گیرد. همچنین از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذا و تغذیه و پدافند غیر عامل در برنامه های ارتقای سواد غذا و تغذیه استفاده شود.

فهرست