برگزاری مجمع عمومی شبکه تحقیقات و فناوری سلامت غذا و تغذیه در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

نظر به ظرفیتهای موجود در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و در پی ماموریت وزارت بهداشت با هدف تشکیل شبکه تحقیقات و فناوری سلامت غذا و تغذیه در این مرکز، انتخابات شورای راهبردی و ریاست شبکه مذکور روز شنبه مورخ 12/12/1402 در محل انستیتو تغذیه با حضور اعضای حقوقی و حقیقی و نماینده وزارت بهداشت تشکیل شد.

 

لازم به اشاره است که به رغم تلاش های صورت گرفته در گذشته، این شبکه تا کنون تشکیل نشده بود و این مهم برای نخستین بار انجام شد.

با تشکیل شبکه تحقیقات و فناوری سلامت غذا و تغذیه، تحقیقات نامتمرکز غذا و تغذیه در کشور با محوریت انستیتو تغذیه به صورت متمرکز صورت خواهد گرفت.

فهرست