برگزاری مراسم روز پژوهش در انستیتو

 در آستانه روز پژوهش مراسمی با حضور اساتید، دانشجویان وپرسنل دانشکده وانستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی در تاریخ 97/9/19 در انستیتو برگزار گردید.دکتر حسینی رییس انستیتو ضمن عرض خیر مقدم گفت: انستیتو در راستای اهداف سازمانی خود همچون -تلاش اثربخش در جهت ارتقاء سلامت تغذیه ای وایمنی مواد غذایی در سطوح ملی،منطقه ای وبین المللی –گسترش آموزش وتحقیقات توسعه ای و کاربردی در جهت تامین امنیت غذایی وتغذیه ای جامعه –گسترش مرزهای دانش در حوزه غذا وتغذیه ازسلول تاجامعه –توسعه فنآوریهای نوین ودانش بنیان در حوزه صنایع غذایی و تغذیه برنامه هایی را طراحی کرده است. وی افزود:تعدادی از ین برنامه ها عبارتند از1-برنامه ملی کاهش عوامل خطر تغذیه ای بیماریهای غیر واگیر در مواد غذایی 2-برنامه ملی بررسی الگوی مصرف مواد غایی و وضعیت تغذیه خانوار 3-برنامه ملی کوهورت رابطه بین تغذیه وبیماریهای غیر واگیر در معلمین 4-برنامه ملی مراقبت غذا وتغذیه که در حال اجرا است وبه زودی گزارش آنها ارائه خواهد شد. در ادامه به دانشجویان با ایده پژوهشی برتر، مقاله برتر، پوستر برتر و فعالان کمیته پژوهشی دانشجویان وکارمندان نمونه دانشکده و انستیتو تقدیر گردید

فهرست