برگزاری موفقیت آمیز جلسات دفاع آنلاین

جلسات دفاع آنلاین فتانه هاشم پور در تاریخ 10/3/99 و زهرا یاری در تاریخ 13/3/99 در مقطع دکتری با موفقیت برگزار شد.

به گزارش انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با توجه به تاکیدات ریاست محترم انستیتو دانشکده مبنی بر جلوگیری از وقفه درروند آموزشی دانشجویان و فراهم آوردن تمامی زیر ساخت های فنی و ارتباطی لازم برای برگزاری جلسات دفاع به صورت آنلاین، جلسات دفاع فتانه هاشم پور در تاریخ 10/3/99 و زهرا یاری در تاریخ 13/3/99 در مقطع دکتری در اتاق ویدئو کنفرانس سایت کامپیوتر این مرکز برگزار شد.

همچنین اساتید در جلسات دفاع آنلاین مذکور ، به ارائه راهکارها و رهنمود ها لازم پرداختند.

فهرست