برگزاری نخستین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

برگزاری نخستین المپیاد ورزشی مجازی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

فهرست