برگزاری نشست یک روزه تغذیه و توسعه پایدار با تاکید بر نقش زنان و سازمان های مردم نهاد

سومین تریبون بحث غذا و تغذیه در با عنوان ” تغذیه و توسعه پایدار با تاکید بر نقش زنان و سازمان های مردم نهاد”در انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشوردر روز سه شنبه 29 خرداد 1397 برگزار شد. این نشست اهدافی همچون :طرح موضوع تغذیه و توسعه پایدار به عنوان یک گفتمان در اولویت در حوزه تغذیه، تببین و تحلیل مفاهیم تغذیه و رژیم های غذایی پایدار و اهمیت آن در توسعه پایدار، تحلیل نقش زنان، سازمان­های مردم نهاد و کشاورزی خرد به عنوان ابزارهای حرکت از پایین به بالا در تحقق و ترویج تغذیه پایدار و تحلیل نقش حکمرانی، ارتقای مسئولیت اجتماعی صنایع غذایی، دانشگاه ها و سایر بخش ها در تحقق تغذیه و توسعه پایدار را مد نظر داشت. دکتر نسرین امیدوار دبیرکمیته علمی سمیناراظهار داشت: سواد غذا وتغیه وتامین مهارتها وتواناییهای مرتبط پیش نیاز مهمی برای توسعه پایدار وتحقق رژیم های پایدار می باشد. در ادامه دکتر مریم امینی یکی از سخنرانان سمینار به اهمیت توانمند سازی زنان به عنوان یکی از استراتژی های مهم در این رمینه اشاره کرد وگفت: اجرای مداخلاتی که موجب توانمند سازی زنان و ارتقاء مدیریت مالی و قدرت تصمیم گیری آنها در جایگاه خانواده وجامعه شود می تواند نقش مهمی در کاهش بار دوگانه سوءتغذیه(کمبود واضافه وزن) داشته باشد. در ادامه برنامه برخی از تجربیات جهانی در این زمینه معرفی و مورد بحث قرار گرفت. در این نشست که در محل سالن همایش های غذایی برگزار شد، اساتید و اعضای هیات علمی، نمایندگان سازمان های مردم نهاد حوزه توسعه و تغذیه پایدار و دانشجویان و دانش آموختگان رشته های تغذیه، سیاست های غذا و تغذیه از دانشگاه­های مختلف تهران و شهید بهشتی حضور داشتند.

فهرست