برگزاری هجدهمین همایش پژوهش ابوریحان

همایش پژوهش ابوریحان در روز یک شنبه 3 دی در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. در مراسم افتتاحیه دکتر آقاجانی رییس دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تولید وفناوری وتربیت نیروی انسانی کارآمد نقش مهمی در سلامت جامعه دارد وبا اشاره به رشد علمی وپژوهشی دانشگاه اعلام کرد که بدون همکاریهای بین المللی مراکز تحقیقاتی در مسیر رشد علمی، جهش های بزرگی نمی توان برداشت بنابراین گسترش انجام تحقیقات چند مرکزی وبین المللی ضروری است در این همایش نشریه Applied Food Biotechnology انستیتوبه عنوان مجله برگزیده ومقاله سرکار خانم دکترحکمت دوست عضو هیئت علمی در مورد تاثیر مکملهابر کبد چرب غیرالکلی به عنوان مقاله برگزیده انتخاب گردید.همچنین آقای دکتر مرتضویان وسرکار خانم دکتر میرمیران بعنوان برگزیدگان دارای Hindex بالای 20 در پایگاه scopus وغزاله اسلامیان دانشجوی دکتری علوم تغذیه بعنوان دانشجوی برگزیده انتخاب گردیدند.

فهرست