برگزاری وبینار ” تداخل غذا و دارو “

وبینار یک روزه تداخل غذا و دارو به همت واحد ترجمان دانش و آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و با حضور ۲۵۰ نفر از کارشناسان تغذیه سراسر کشور در بستر آموزش مداوم در مورخ یکشنبه  ۱۴۰۰/۹/۲۸ برگزار گردید.

در این جلسه که به درخواست واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتي برگزار گردیده بود خانم دکتر عجمی،  آقای دکتر میلانی و سرکار خانم اسماعیلی از همکاران و اساتید انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور  در ارائه  مطالب آموزشی  مشارکت داشتند. همچنین در این جلسه مقرر شد ضمن ایجاد پیوند بین مراکز درمانی بیمارستانی با تیم های تخصصی و آکادمیک جهت افزایش سطح  آگاهی و بروزرسانی دانش تغذیه ای کارشناسان شاغل در بیمارستان ها لزوم هرچه بیشتر ارتباطات معاونت درمان دانشگاه با انستیتو تحقیقات تغذیه به عنوان یکی از ارکان و قطب های مهم تغذیه کشور مورد توجه قرار گیرد. واحد ترجمان دانش خواستار تداوم هرچه بیشتر برنامه های آموزشی و همکاری معاونت درمان  با اساتید و همکاران انستیتو تغذیه شد.

فهرست