برگزاری چهارمین جلسه ژورنال کلاب انجمن علمی تغذیه و صنایع غذایی

چهارمین جلسه ژورنال کلاب به همت انجمن علمی تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی و با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده برگزار شد.

این ژورنال کلاب با سخنرانی آقای محمد قلیزاده دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه در روز دوشنبه 4 تیر ماه ۱۴۰۳ در سالن شورای دانشکده تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.

در این جلسه تغییرات اپی ژنتیکی ژنوم در طول بارداری: اثر مکمل های تغذیه ای ضروری بر روی متیلاسیون DNA مورد بررسی قرار گرفت.

به اطلاع می رساند جلسه بعدی در تاریخ دوشنبه 11 تیر، ساعت ۱۱:45 برگزار خواهد شد.

فهرست