زمان برگزاری کارگاه برنامه ریزی درسی- روش تدریس و ارشیابی دانشجو

به اطلاع دانشجویان دوره دکترای  ورودی های 95 و 96 تمامی رشته می رساند کارگاههای برنامه ریزی درسی ، روش تدریس و ارزشیابی دانشجو از تاریخ 97/10/15 لغایت 97/10/17 در اتاق شورای دانشکده برگزار میشود. 

فهرست