برگزاری کارگاه دو روزه “خلاصه سیاستی چیست و چگونه تهیه می گردد؟

در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، کارگاه دو روزه “خلاصه سیاستی چیست و چگونه تهیه می گردد؟” در روزهای 20 و 22 خرداد 1403 در سالن اجتماعات انستیتو برگزار شد.

مدرسان این کارگاه دکتر بهاره یزدی زاده رئیس مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت و مدیر امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر حانیه سادات سجادی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند.

در این کارگاه دو روزه، مدرسان ضمن اشاره به نقش خلاصه سیاستی در سیاستگذاری آگاه از شواهد، درباره چگونگی تهیه آن، راهکارها و موانع اجرایی شدن سیاست ها و نیز چگونگی برگزاری جلسات گفتمان سیاستی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

فهرست