برگزاری کارگاه های دانشجویان دکترا

کارگاههای برنامه ریزی و طرح درس، روش های تدریس و ارزشیابی دانشجو با حضور 34 دانشجوی دوره دکترای رشته علوم تغذیه، علوم صنایع غذایی، سیاست های غذا و تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی از شنبه 97/10/15 الی دوشنبه 97/10/17 در اناق شورای دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد.

حضور فعال دانشجویان دوره دکترا
در این سه روز،دستیابی نتایج رضایت بخشی از کارگاه را به دنبال داشت.

فهرست